boek nu direct uw vakantie

Algemene voorwaarden Steurshoeve V.O.F.

Artikel 1. Aankomst en vertrek

De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de bevestiging van de boeking, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld in de bevestiging van de boeking dient de accommodatie vóór 10:00 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de boeking, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u voldoet aan de annuleringsvoorwaarden van de annuleringsverzekering. Als u zich niet houdt aan de regels bij vertrek, vermeld in de welkomstmap wordende kosten zoals vermeld in deze map, verrekend met de borgsom.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Steurshoeve VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze accommodaties en/of andere faciliteiten van Steurshoeve VOF, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Steurshoeve VOF of (één van) haar werknemers. Evenmin staat Steurshoeve VOF ervoor in dat het verblijf in één van haar accommodaties voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot en/of andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Steurshoeve VOF is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. Steurshoeve VOF is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Steurshoeve  VOF, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden. U vrijwaart Steurshoeve VOF voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u als dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

Artikel 3. Algemeen

Druk-en zetfouten binden Steurshoeve VOF niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten. Steurshoeve VOF Steursweg 3 4328NH Burgh- Haamstede 06-25212644 www.steurshoeve.nl info@steurshoeve.nl Kamer van koophandel: 64676625

Artikel 4 Annuleringskosten

Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst de totale overeengekomen kosten.

Artikel 5.  Betalingen

Bij een online reservering dient u een aanbetaling te doen van 30% van de totale huursom. Betaling dient direct online te geschieden d.m.v. een van de online betaalmogelijkheden. Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Steurshoeve VOF uiterlijk 42 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf. Bij boekingen binnen 42 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Steurshoeve VOF u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Steurshoeve VOF zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Steurshoeve VOF als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Steurshoeve VOF in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. Steurshoeve VOF heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing. Steurshoeve VOF heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

Artikel 6. Boekingen

Reserveringen kunnen alleen geschieden door personen die 18 jaar of ouder zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Het is niet toegestaan om door personen van 18 jaar of ouder reserveringen te maken voor personen onder de 18 jaar. Steurshoeve VOF behoudt zich het recht voor om te allen tijde (zonder opgaaf van redenen) te weigeren een boeking in behandeling te nemen. Bij een online reservering ontvangt u van Steurshoeve VOF direct na (aan)betaling de reserveringsbevestiging op het door u opgegeven email adres. Indien u een online reservering maakt dient u altijd eerst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Steurshoeve VOF. Zonder akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden is het niet mogelijk een online reservering te maken. Ontvangt u geen reserveringsbevestiging op het door u opgegeven email adres neemt u dan contact op met Steurshoeve VOF. De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Artikel 7. Borgsom

Steurshoeve VOF verlangt van u een borgsom. De hoogte van de borgsom staat vermeld op uw bevestiging. De borgsom of het eventuele restant daarvan, wordt binnen 1 week volgend op uw vertrek teruggestort op uw bank-of girorekening, mits u de accommodatie naar behoren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

Artikel 8. Breuk, vermissing

De huurder, genoemd op de bevestiging van de boeking, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Steurshoeve VOF en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

Artikel 9. Extra kosten

De huurder is behalve de huurprijs ook de administratiekosten (waarin begrepen reserverings-en afhandelingskosten), servicekosten en de toeristenbelasting inclusief bijdrage en overige heffingen eveneens verschuldigd.

Artikel 10. Huisdieren

Zowel in de Bed and breakfast als in de lodges zijn geen huisdieren toegestaan.

Artikel 11. Indeplaatsstelling

Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Steurshoeve VOF. Indien u en Steurshoeve  VOF zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruiker die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Steurshoeve VOF voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolgd van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

Artikel 12. Internet

Op de website van Steurshoeve VOF wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Steurshoeve VOF hecht veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Steurshoeve VOF kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke druk-, zet-en typfouten binden Steurshoeve VOF niet. Prijswijzigingen voorbehouden. De website van Steurshoeve VOF kan tevens links bevatten naar websites van derden. Steurshoeve VOF is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Artikel 13. Klachten

Steurshoeve VOF stelt alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Onvolkomenheden aan de accommodatie dienen direct te worden gemeld, zodat deze opgelost kunnen worden. Nogmaals; zijn er problemen, op-of aanmerkingen tijdens uw verblijf, meldt dit altijd direct. Achteraf; na check out; kunt u geen enkele aanspraak maken op vergoedingen, declaraties etc. Klachten c.q. adviezen kunnen gestuurd worden aan ons kantoor te Burgh- Haamstede.

Artikel 14. Opzegging

Steurshoeve VOF heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij boeking persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

Artikel 15. Overmacht en wijziging

In het geval Steurshoeve VOF al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere accommodatie. Overmacht aan de zijde van Steurshoeve VOF bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Steurshoeve VOF daaronder mede begrepen brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar maken. In dat geval heeft Steurshoeve VOF het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Steurshoeve VOF zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 16. Prijzen

U bent aan Steurshoeve VOF verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de boeking. Indien de kosten van Steurshoeve VOF (personeel, op energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Steurshoeve VOF het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben, de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren). Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief belastingen en of toeslagen, tenzij anders vermeld

Artikel 17. Reglementen

Alle gasten dienen zich te houden aan de door Steurshoeve VOF voor de accommodatie vastgestelde regels. Bij het inchecken is men verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Er mogen geen tenten/caravans & campers bij de accommodatie geplaatst worden, zonder toestemming van Steurshoeve VOF.

Artikel 18. Reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Steurshoeve VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Artikel 19. Roken en open vuur

In al onze accommodaties is het niet toegestaan om binnen te roken, wordt hieraan niet voldaan dan behoudt Steurshoeve VOF zich het recht om per direct de overeenkomst te beëindigen. Bij constatering einde huurovereenkomst houdt Steurshoeve VOF het recht de borg in te houden alsmede het in rekening brengen van de ontstane schade.

Bij een langdurig droge periode behoudt Steurshoeve VOF zich het recht voor zowel roken, barbecueën als het houden van een open vuur op het gehele terrein te verbieden. Indien de huurder deze regels overtreedt behoudt Steurshoeve VOF zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 20. Riool

Op Steurshoeve wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd helofytenfilter t.b.v. de vuilwaterverwerking. In de welkomstmap wordt huurder verboden naast het door Steurshoeve VOF ter beschikking gestelde toiletpapier niets anders door het toilet te spoelen ter voorkoming van verstoppingen. Indien het riool van de door huurder gehuurde accommodatie toch verstopt raakt door materialen naast het door Steurshoeve VOF ter beschikking gestelde toiletpapier, houdt Steurshoeve VOF het recht de veroorzaakte schade door deze verstopping in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen u en Steurshoeve VOF is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Toepassing

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en overeenkomsten m.b.t. alle accommodaties die worden verhuurd door Steurshoeve VOF. Onder “huurder” wordt verstaan die persoon die met Steurshoeve VOF een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten. De Algemene Voorwaarden van Steurshoeve VOF zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar andere algemene voorwaarden. Steurshoeve VOF wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig als dit schriftelijk met Steurshoeve VOF is overeengekomen.

Artikel 23. Wijzigingen in de overeenkomst

Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Steurshoeve VOF niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Steurshoeve VOF om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Steurshoeve VOF uw wijzigingen accepteert, kan Steurshoeve VOF u wijzigingskosten in rekening brengen.

 

stripes
mail
Nieuwsbrief
Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht
star
Beoordeling
“Heerlijk rustige plek, wakker worden met de vogels o.a. putters en groene specht in het park. Je staat zo op de dijk aan de Oosterschelde. Algemene beoordeling: 10 Gezellig en comfortabel huisje, heerlijke bedden. Gastvrije en hartelijke ontvangst. Ik heb genoten en kom vast nog eens terug!”

Nicole 17-09-2022

“Een prachtige, rustige omgeving op een steenworp afstand van de Oosterschelde! Het verblijf op het landgoed en de kleinschaligheid maken het heel intiem, aangenaam en rustgevend. Dit in combinatie met de voortdurende traktatie op vogelgezang en het uitzicht vanuit de lodge geven een ultieme natuurbeleving! Vanuit hier is er veel te doen en te bezoeken op het eiland en de omringende eilanden. Algemene beoordeling: 10 Een kleine prachtige lodge, stijlvol en compleet ingericht. Knus en van alle gemakken voorzien. Brandschoon en evt. ongemakken worden snel opgepakt. Een superhost! Komen hier heel graag terug.”

Familie Raijmakers 26-6-2021

“In een woord super. Algemene beoordeling: 10 Heerlijk huisje en alles wat je wenst en nodig is, is aanwezig. Goed bed. ”

Familie Houbiers 4-9-2021

“Heerlijk rustig gelegen. stil. vogeltjes in je tuintje. Een verademing Algemene beoordeling: 10 Superleuk huisje met alles erin wat je nodig kunt hebben. Heel compleet, mooi en schoon.”

Renate 14-11-2022

“Een heerlijke rustige plek, midden in de natuur en dichtbij strand en bos. Algemene beoordeling: 10 Compleet, comfortabel en smaakvol ingericht huisje. Van alle gemakken voorzien. Huisje ligt op mooi landgoed en heeft een heerlijke tuin. Buiten zitten onder de veranda of in de tuin. Zeer vriendelijke gastvrouw.”

Corry 16-09-2022